ให้บริการด้านการแปลภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อพิสูจน์สิทธิ์การขอออกโฉนดที่ดิน

ที่ดิน   นส.3   ที่ดินครอบครองมือเปล่า  หรือ อื่นๆ   

ให้บริการเรื่องข้อกฎหมายที่ดินและประสานงานกับสำนักงานที่ดิน

ให้บริการเรื่องการขอใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง

ให้บริการขอใบอนุญาตโฮมสเตย์

ให้บริการเรื่องการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 
 

ส่งข้อมูลงานเบื้องต้น

เราจะรีบติดต่อกลับ

ใบอนุญาต.com

 ระบบราชการของไทย มีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์มากมายเช่นใบอนุญาตโรงแรม,โฮมสเตย์,การขอออกโฉนดที่ดิน,การแบ่งแปลงขายที่ดิน,การจัดสรรที่ดินดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรึกษาผู้ที่มีความรู้ในด้านกฎหมาย   เฉพาะด้าน เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย  ในการดำเนินการ

          ทีมทำงาน     ใบอนุญาต.com   จะช่วยทำงานแทนให้ตลอดจนถีงการเตรียมแบบ   เตรียมเอกสารต่างๆ   ให้ครบถ้วน  เพื่อให้งานขออนุญาตสะดวกขึ้น  เรามีบุคคลากร ที่มีความรู้และ มีใบประกอบวิชาชีพ มาร่วมงานในการทำงาน  เช่น  วิศวกรโยธา ระดับวุฒิวิศวกร วิศวกรสำรวจรังวัด    สถาปนิกระดับ  สามัญ นักกฏหมาย     เพื่อให้การจัดเตรียมเอกสาร  และ แบบขออนุญาตต่างๆเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง

           ทีมทำงาน     ใบอนุญาต.com   จะดำเนินการประสานและติดต่อ   หน่วยงานต่างๅในทุกๆภาคส่วนเช่น  สำนักงานเขต  ,   เทศบาล  ,    อบต.   , สำนักงานที่ดิน  ,  กรมที่ดิน,  สำนักโยธากรุงเทพ   ,สำนักผังเมือง    ,กรมการปกครอง    เป็นต้น