HOTEL BUSINESS REGISTRATION SERVICE

ให้บริการทำเอกสาร ,แบบและดำเนินการเพื่อจดทะเบียน ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 

การดำเนินธุรกิจโรงแรม จัดว่าเป็นธุรกิจให้บริการสาธารณะซี่ง มีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยให้กับผู้ที่เข้ามาพัก จึงเป็นธุรกิจทีจำเป็นต้องมีใบอนุญาตการประกอบธุรกิจโรงแรมให้ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นในการออกแบบและการตกแต่งก่อสร้างโรงแรม

 

นอกจากจะต้องคำนึงถึงความสวยงามด้านครีเอทีฟดีไซน์ เพื่อช่วยดึงดูดให้ลูกค้าสนใจและเข้ามาพักแล้ว จะต้องออกแบบให้ถูกต้องตามข้อกำหนดพื่อสามารถขอใบอนุญาตได้ ไม่เช่นนั้นในกรณีถูกตรวจพบว่าโรงแรมไม่มีใบอนุญาต นอกจากจะถูกปิดแล้วยังมีความผิดในคดีอาญาอีกด้วย โดยเฉพาะโรงแรมขนาดกลางและเล็ก ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีใบอนุญาต

 

ซึ่งบริษัทของเราเข้าใจปัญหาในเรื่องนี้ เราจึงเสริมทีมงานที่มีความพร้อมทั้ง วิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร ที่มีอำนาจในการเซ็นแบบโรงแรมที่ได้ก่อสร้างไปแล้วและต้องการขอใบอนุญาติโดยสามารถยื่นขอเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารเป็นโรงแรมให้ถูกต้องได้ และเรายังมีทีมออกแบบภายใน และสถาปัตยกรรม ที่จะช่วยท่านในทุกขั้นตอนจนกระทั่งโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์

A hotel business offers a service to the general public and the safety of those who come to stay is paramount. To ensure that it is built to a professional and safe standard, it is a legal requirement to obtain a hotel business license.

Therefore, in our design and construction process, in addition to designing an aesthetically pleasing space to attract customers, we also design it in accordance with legislation in order  to receive a business permit. If a hotel is not designed to the legislation, it will  not be granted a permit and once detected in will not only be shut down but it is also a criminal offence. Especially many small and medium-sized hotels remain unlicensed. Hence the need to do it properly initially, so your hotel business will run smoothly.

We understand the legislation issues and have a highly qualified team of professionals. Our High Level Engineers can sign-off on an already constructed hotel that wants to obtain a hotel permit. With the help of our Interior Design and Architectural teams, we offer a design, construction and decoration service that will be built completely to code. 

การให้บริการวิเคราห์ธุรกิจโรงแรม
การให้บริการวิเคราห์ธุรกิจโรงแรม

thaihoteldesign
thaihoteldesign

DOCUMENT_Page_5
DOCUMENT_Page_5

การให้บริการวิเคราห์ธุรกิจโรงแรม
การให้บริการวิเคราห์ธุรกิจโรงแรม

1/7

กฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับ การขออนุญาตธุรกิจโรงแรม

กฎกระทรวง กําหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙

Building Permit Change

ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร

กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม

แบบคำขอชำระค่าธรรมเนียมโรงแรม 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอโอน รับ

แบบคำขอรับใบอนุญาต รร.1

พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547

กำหนดแบบคำขอชำระค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบัตรทะเบียนผู้พักและทะเบียนผู้พักตามพระราชบัญญัต

แบบรับคำขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

กฎกระทรวง กําหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๖๑