HOTEL BUSINESS REGISTRATION 
การขอ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 

thaihoteldesign
thaihoteldesign

press to zoom
DOCUMENT_Page_1
DOCUMENT_Page_1

press to zoom
DOCUMENT_Page_5
DOCUMENT_Page_5

press to zoom
thaihoteldesign
thaihoteldesign

press to zoom
1/6

เอกสารที่ต้องใช้ยื่นการขออนุญาตธุรกิจโรงแรม และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวง กําหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙

กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม

แบบคำขอชำระค่าธรรมเนียมโรงแรม 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอโอน รับ

แบบคำขอรับใบอนุญาต รร.1

Building Permit Change

ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร

พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547

กำหนดแบบคำขอชำระค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบัตรทะเบียนผู้พักและทะเบียนผู้พักตามพระราชบัญญัต

แบบรับคำขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

กฎกระทรวง กําหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๖๑

ส่งรายละเอียดเบื้องต้น

เราจะรีบติดต่อกลับ