ผู้ประกอบการ
บริการออกแบบ
เสนอราคา
ชำระค่ามัดจำ
ทำการออกแบบ
การขอใบอนุญาต
กรอกข้อมูล
โครงการทำการก่อสร้างแล้ว
โครงการยังไม่เริ่มก่อสร้าง
ตรวจสอบความถูกต้องตามหน้างาน
ตรวจสอบความถูกต้องตามแบบ
สถาปัตยกรรม
ออกแบบภายใน
รวบรวมเอกสาร
ยื่นขออนุญาต
การก่อสร้าง
construction.png
interior.png
พูดคุยและสำรวจ.png

พูดคุยความต้องการของงานและตรวจดูพื้นที่ตั้งโครงการ