จะขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงแรม ต้องทำอย่างไรบ้าง?


จะขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงแรม ต้องทำอย่างไรบ้าง?

ช่วงนี้เห็นดราม่ากันเรื่องเปิดโรงแรมโดยไม่มีใบอนุญาตกัน ซึ่งหลายโรงก็อาจจะประสบกับปัญหาไม่เข้าใจการออกใบอนุญาตว่าเป็นอย่างไร วันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตจัดตั้งโรงแรม ให้เข้าใจได้ตรงกันค่ะ

ความหมายของโรงแรม เมื่อพูดถึงโรงแรม ก็จะครอบคลุมถึงสถานที่ทุกชนิดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับสินจ้างสำหรับคนเดินทาง หรือบุคคลที่ประสงค์จะหาที่อยู่ หรือที่พักชั่วคราว ถ้าพักประจำนานอย่างน้อย 1 เดือน และไม่ได้ขายอาหาร เครื่องดื่มแก่ผู้พัก หรือแก่ประชาชนไม่ถือว่าเป็นโรงแรม หรือจัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในราชการ การกุศล การศึกษา สามารถขอยกเว้นหรือผ่อนผันไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายโรงแรมได้

หลักเกณฑ์ในการจัดตั้งโรงแรม 1.ลักษณะของอาคารที่พัก ต้องเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หรืออาคารอื่นที่มีลักษณะมั่นคง แข็งแรง

2.วัตถุประสงค์ของโรงแรม ต้องใช้เป็นที่พักของผู้เดินทาง หรือนักท่องเที่ยวโดยแท้ และไม่มีลักษณะ หรือพฤติการณ์อันส่อไปในทางเป็นแหล่งมั่วสุม หรือขัดต่อความเงียบสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี

3.สถานที่ตั้ง ต้องไม่อยู่ใกล้สถานที่ราชการ สถานศึกษา วัด สถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานรักษาพยาบาลผู้ป่วย หรือโรงพยาบาล ในรัศมี 100 เมตร และต้องตั้งอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม สะดวกแก่การตรวจตรา เส้นทางเข้า-ออก ต้องไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการจราจร

4.สถานที่จอดรถ ต้องมีเพียงพอสมดุลกับจำนวนห้องพัก โดยสถานที่จอดรถต้องแยกออกต่างหากจากบริเวณห้องพัก ไม่ให้ปะปนกัน

ผู้มีอำนาจอนุญาตให้จัดตั้งโรงแรม(นายทะเบียนโรงแรม) จังหวัดต่างๆ = ผู้ว่าราชการจังหวัด

กรุงเทพฯ = ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง หรืออธิบดีกรมการปกครอง

อำนาจหน้าที่ของนายทะเบียน

1.อนุมัติให้ก่อสร้างโรงแรม เปิดดำเนินกิจการโรงแรม 2.เปลี่ยนชื่อโรงแรม, ย้ายโรงแรม 3.ลดหรือเพิ่มห้อง 4.เปลี่ยนตัวเจ้าของ 5.รับแจ้งการเลิกดำเนินกิจการโรงแรม 6.ประทับตรา และลายมือชื่อในสมุดจดนามผู้พัก 7.ตรวจ, ยึดใบอนุญาตไม่เกิน 15 วัน กรณีฝ่าฝืน ม.22 (ละเลย ไม่รักษาความสะอาด, ยินยอมให้บุคคลใดๆ หลบซ่อน หรือมั่วสุมในลักษณะที่เชื่อว่าจะก่อความไม่สงบในบ้านเมือง) 8.ปฏิเสธใบอนุญาต กรณีเจ้าสำนัก หรือบุคคลใดๆ ในโรงแรมป่วยเป็นโรคที่อาจติดต่อผู้อื่นได้ หรือเจ้าสำนักถูกปรับกรณีทำผิดซ้ำ เป็น 2 ครั้ง(กรณีความผิดเรื่องสมุดจดนามผู้พัก, เปิดโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต) หรือเจ้าสำนักถูกปรับกรณีทำผิดซ้ำเป็น 3 ครั้ง(กรณีความผิดยอมให้ผู้ป่วยโรคเรื้อน/โรคติดต่อเข้าพัก) หรือเจ้าสำนักถูกยึดใบอนุญาตแล้ว 2 ครั้ง และเจ้าสำนักถูกพิพากษาจำคุกตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ผู้ขอ ยื่นแบบคำขอ ร.ร. 1 ที่อำเภอ จะได้รับใบรับแจ้ง รร.7 ต่อมาอำเภอก็จะส่งเรื่องไปจังหวัด และจังหวัดจะส่งเรื่องให้ท้องถิ่น สาธารณสุขจังหวัด และอำเภอพิจารณาตรวจสอบ และแจ้งให้จังหวัดทราบ ในขั้นตอนนี้ท้องถิ่นจะพิจารณาการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารว่าสามารถอนุญาตได้หรือไม่ ส่งต่อให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองของจังหวัดพิจารณา และนายทะเบียนอนุมัติการตั้งโรงแรม

ผู้มีหน้าที่ตรวจตราควบคุมดูแลการดำเนินกิจการโรงแรม เพื่อให้โรงแรมดำเนินการไปโดยไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี คือ นายอำเภอ และตำรวจตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไป

เหตุที่ใบอนุญาตสิ้นสุด *ไม่ขอต่ออายุใบอนุญาตภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ ต้องเสียค่าปรับเพิ่มร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต หากพ้นกำหนดให้ใบอนุญาตสิ้นอายุ ต้องขออนุญาตใหม่ (ม.21) *ทายาท/ผู้จัดการมรดกไม่ขอรับโอนใบอนุญาตภายใน 180 วัน นับแต่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตาย (ม.25) *ห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคลสิ้นสภาพ (ม.26) *แจ้งเลิกประกอบธุรกิจโรงแรม (ม.27) *โรงแรมได้รับความเสียหายจนไม่อาจแก้ไขได้ (ม.28) *กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาต (ม.41)

สถานที่ยื่นคำขออนุญาต ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนท้องที่อันเป็นที่ตั้งของโรงแรม ถ้าเป็นในกรุงเทพฯ ให้ยื่นขออนุญาตได้ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง(วังไขยา) โทร 02-2823751 ถ้าเป็นในจังหวัดอื่น ให้ยื่นคำขออนุญาตได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอท้องที่ที่เป็นที่ตั้งของโรงแรม

หากสงสัย หรืออยากขอคำปรึกษา เกี่ยวกับการเปิด Hostel สามารถ ติดต่อได้ที่

ID line :

ที่มา : www.pokkrongnakhon.com www.mahadthai.com/ www.chillipapper.com/

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
โพสล่าสุด
Archive
Search By Tags