ททท.เปิดแผนแม่บทปี2561ตั้งเป้าท้าทายทำรายได้ปีละ4ล้านล้านบาท


นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท.ได้ประชุมผู้บริหารสำนักงาน ททท.ในประเทศและทั่วโลก เพื่อระดมสมองเดินหน้าแผนแม่บทการท่องเที่ยว 5 ปี ระหว่างปี 2561-2564 ภายใต้หัวข้อ “ทันโลก ทันสมัย การท่องเที่ยวไทย 4.0” ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างยั่งยืน ด้วยคอนเซ็ปต์ “Preferred Destination Preferred Destination Preferred Destination” : แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยนึกถึงและเลือกมาท่องเที่ยวเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ตามเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผนระยะ 5 ปี 2564 ประเทศไทยจะต้องทำรายได้ 1ใน 7 ของโลก นำเงินจากทั่วโลกเข้าประเทศรวม 4 ล้านล้านบาท จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 40 ล้านคน ควบคู่กับการกระตุ้น “การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทย” ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 200 ล้านคนครั้ง จากจุดเริ่มของแผนปีแรก 2560 ได้ตั้งเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ากว่า 3ล้านล้านบาท ยกระดับ “อันดับความสามารถในการแข่งขัน ด้านการท่องเที่ยว ไม่ต่ำกว่าอันดับที่ 30 ของโลก ภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตามปีงบประมาณ 2561 ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 นั้น ททท.ต้องร่วมมือกันภายในและสร้างเครือข่ายบูรณาการทำงานกับทุกฝ่ายทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน ด้วยวิธีให้ความสาคัญกับเรื่องการกระจายผลประโยชน์ให้กับคนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวที่มีส่วนช่วยอนุรักษ์วิถีชีวิตและทรัพยากรของชุมชน สร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ทำให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกับทรัพยากรของตนเอง ควบคู่กับการเดินหน้าแนวคิด “การท่องเที่ยว ... เป็นเครื่องมือช่วยลดความเหลื่อมลาทางสังคมจากการกระจายรายได้สู่ชุมชน เสริมสร้างการเรียนรู้ ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของคนภายในประเทศและระหว่างประเทศ” ภายใต้วางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในภาพรวมขับเคลื่อนการตลาดปี 2561 ใน 6 แผนหลัก ประกอบด้วย 1.บริหารแหล่งท่องเที่ยวกาหนดมาตรฐานและกฎระเบียบ จัดโซนแหล่งท่องเที่ยว 2.ผลักดันมาตรการเชิงนโยบาย เช่น มาตรการภาษี วีซ่า วันหยุดพิเศษ 3. ให้ความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยว รับเรื่องร้องเรียน 4.บริหารความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว 5.พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 6.บริหารกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
โพสล่าสุด
Archive
Search By Tags